Decatur, Alabama Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Decatur, Alabama

Decatur, Alabama Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Decatur, Alabama, Amerika (SAD) (pronađeno 2 kom.): 256938Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Decatur, Alabama +1 256 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Decatur, Alabama (1+)256 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Decatur, Alabama (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2019-10-19, 10:13 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -05:00 (CDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned