Clifton, New Jersey Pozivni broj (Amerika (SAD))

Lokalno vreme: Clifton, New Jersey

Clifton, New Jersey Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Clifton, New Jersey, Amerika (SAD) (pronađeno 2 kom.): 862973Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Amerika (SAD) je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Clifton, New Jersey +1 862 [Lokalni broj]**
Amerika (SAD)*** Clifton, New Jersey (1+)862 [Lokalni broj]
Amerika (SAD) Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Clifton, New Jersey (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2019-10-16, 23:53 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (EDT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Amerika (SAD) ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned